Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAIB.6740.4.62.2022

Informacja Starosty Kłodzkiego

Starosta Kłodzki działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373) podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr 9/IV/B/2023 z dnia 15.02.2023 r. Starosty Kłodzkiego dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec.

Adres zamierzenia budowlanego: Dzikowiec, dz. 111/20, 618/124, 144/31, 144/30, 144/32, 144/28, 144/23, 144/24, 144/25, 144/26, 144/27, 618/129, 618/126, 144/29, 618/125 (AM-2), obręb ewidencyjny: Dzikowiec, jedn. ewidencyjna: Nowa Ruda- gmina.

Uprzejmie informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pod adresem: https:// http://bip.powiat.klodzko.pl, w zakładce „Informacje o środowisku – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Architektury i Budownictwa”, od dnia 17.02.2023 r. lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu (74) 8657545.

Pouczenie

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

W myśl art. 72 ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ), udostępnienie dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 6, następuje zgodnie z przepisami działu II.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w art. 86g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

W załączeniu decyzja pozwolenia na budowę.

PDFDecyzja ZPAIB.6740.4.62.2022.pdf (4,10MB)