Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 59/2023 z dnia 04.04.2023r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia poł. na terenie Gminy Lądek-Zdrój

Uchwała Nr 59/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do nieodpłatnego zbycia

  Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2022, poz.1526) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz.1899 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny następujące nieruchomości gruntowe:

1) objęte księgą wieczystą nr SW1K/00087658/9 położone w Lądku-Zdroju w obrębie Stary Zdrój oznaczone geodezyjnie jako działki gruntu nr 33/1, AM-2 o pow. 0,0252 ha, nr 353/1, AM-10 o pow. 0,0867 ha oraz nr 353/2, AM-10 o pow. 0,1272 ha,

2) objętą księgą wieczystą nr SW1K/00087575/3 położoną w miejscowości Skrzynka w obrębie Skrzynka oznaczoną geodezyjnie jako działka gruntu nr 224/5, AM-1 o pow. 0,2254 ha,

opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 w okresie od 12.04.2023r. do 03. a także zamieszcza się go na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego

Nr 59/2023 z dnia 4 kwietnia 2023r.

Termin wywieszenia: 12.04.2023r. -03.05.2023r.                                                                          

                                                                          

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia

Nr działki (oznaczenie użytku wg danych ewidencji gruntów) oraz powierzchnia

 1. działka nr 33/1, AM-2 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0252 ha, nr 353/1, AM-10, o pow. 0,0867 ha oraz 353/2. AM-10 o pow. 0,1272 ha (użytki-dr),
 2. działka nr 224/5, AM-1, obręb Skrzynka o pow. 0,2254 ha (użytek dr)   

Położenie

 1. Lądek - Zdrój – miasto
 2. Skrzynka, Gmina Lądek-Zdrój    

Opis nieruchomości

 1. Działka nr 33/1 utwardzona jest mieszaniną gruntu ze żwirem, od strony północnej obudowana jest murem oporowym z kamienia, na działce znajdują się schody z kamienia z betonowymi stopnicami, działka nr 353/1 jest częściowo utwardzona nawierzchnią z kostki brukowej, działka nr 353/2 częściowo utwardzona nawierzchnią z kostki brukowej, częściowo obudowana murem oporowym z kamienia, na działce znajdują się schody wykonane z kostki brukowej.  mur oporowy z kamienia oraz schody
 2. W granicach działki nr 224/5 znajduje się jezdnia asfaltowa.  

Księga wieczysta

 1. SW1K /00087658/9
 2. SW1K /00087575/3

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

 1. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym chwałą nr XLIV/299/13  Rady Miejskiej w Lądku- Zdroju z dnia 19 grudnia 2013r. r. działki gruntu nr 33/1, 353/2 położone są w jednostce oznaczonej symbolem przeznaczenia 5KDZ – droga zbiorcza., natomiast dz. nr 353/2 przeznaczona jest w części pod 5KDZ – droga zbiorcza oraz w części pod 17MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIII/158/03  Rady Miejskiej w Lądku- Zdroju z dnia 25.09.2003r. działka gruntu nr 224/5 położona jest w jednostce oznaczonej symbolem KZ- droga publiczna klasy drogi zbiorczej. 

 

Sposób zagospodarowania: droga publiczna

Przeznaczona do:

darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Gminy Lądek-Zdrój na cele publiczne

Wartość nieruchomości:

 1. 512 000 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych 00/100)
 2. 530 000 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: nie dotyczy na podst. art. 34 ust. 8 powołanej wyżej ustawy. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1,    a także zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  w Kłodzku. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

GN.6840.8.2022.GN5