Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 marca 2023 roku

Protokół nr III/23

z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 29 marca 2023 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 29-03-2023 o godz. 10:01, a zakończono o godz. 12:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

7. Małgorzata Kanecka

8. Józef Kołt

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Jarosław Przybył

17. Ewelina Ptak

18. Paweł Szafran

19. Krystyna Śliwińska

20. Joanna Walaszczyk

21. Borysław Zatoka

22. Tadeusz Zieliński

23. Maciej Awiżeń

24. Tomasz Nowicki

25. Jolanta Walkiewicz

 

1. Otwarcie sesji. (10:01:00)

     

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady III sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

                                                             ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

                                                             ZAŁĄCZNIK 2

2. Ustalenie porządku obrad. (10:03:00)

 

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2022 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim- realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025:

      a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny         działalności służb, inspekcji i straży w roku 2022 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr III/1).

5. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej„ w Kłodzku w 2023 roku oraz podsumowanie finansowania za rok 2022.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2022 roku rocznego planu kontroli.

7. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2022 roku.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr III/2),

     b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/3),

     c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno- powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru  Funkcjonalnego (druk nr III/4),

     d) zmiany uchwały Nr XIV/89/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 roku w  sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz       harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (druk nr III/5),

  e) określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (druk nr III/6).

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

      10. Interpelacje i pytania radnych.

      11. Wnioski i oświadczenia radnych.

      12. Sprawy różne.

      13. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:03:00)

 

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:05)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Ewelina Ptak

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że protokół z II sesji został przyjęty.

 

4. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2022 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim- realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025: (10:05:00)

 

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2022 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim(druk nr III/1). (10:05:00)

    Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Głos w dyskusji zabrał Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2022 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim (druk nr III/1), (10:08)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/11/2023 - załącznik nr 3

 

5. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej„ w Kłodzku w 2023 roku oraz podsumowanie finansowania za rok 2022. (10:09:00)

 

      Głos w dyskusji zabrali: Dyrektor ZOZ, p. Jadwiga Radziejewska, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radny, p. Borysław Zatoka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Adam Łącki, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2022 roku rocznego planu kontroli. (10:44:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

7. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2022 roku. (10:54:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:54:00)

 

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr III/2), (10:54:00)

    

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr III/2), (10:56)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Anita Piszko, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska                                                          

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/12/2023 - załącznik nr 4

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr III/3), (10:56:00)

      

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  III/3), (10:57)

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Józef Kołt, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/13/2023 - załącznik nr 5

 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno- powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (druk nr III/4), (10:57:00)

    

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno- powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (druk  nr  III/4), (10:59)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Robert Duma, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Jarosław Przybył

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/14/2023 - załącznik nr 6

 

d) zmiany uchwały Nr XIV/89/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (druk nr III/5) (10:59:00)

    

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/89/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023 (11:00) (druk  nr  III/5)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Robert Duma, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Tomasz Nowicki, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 23 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/15/2023 - załącznik nr 7

 

e) określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (druk nr III/6) (11:00:00)

     

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (11:02) (druk  nr  III/6)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Adam Łącki, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tadeusz Zieliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Jacek Hecht, Sławomir Karwowski

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr III/16/2023 - załącznik nr 7

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (11:02:00)

    Nikt nie zabrał głosu.

 

10. Interpelacje i pytania radnych. (11:02:00)

     Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęła pisemna interpelacja radnego, p. Grzegorza Kuzaka w sprawie uporządkowania chodnika wraz z terenem przyległym do niego (wzdłuż drogi powiatowej nr 385, ul. Pułkownika Józefa Sokola w Nowej Rudzie).

 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:03:00)

Nastąpiła zmiana kworum (11:13)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

Sesję opuścili radni:

1. Marek Mazurkiewicz

      Radna, p. Krystyna Śliwińska odczytała stanowisko Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

Stanowisko radnej zostało zamieszczone na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 8

               Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Wiceprzewodniczący Rady, p.  Michał Cisakowski, Radny, p. Jarosław Przybył, Wicestarosta Kłodzki, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Waldemar Bicz, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

                Radny, p. Józef Kołt odczytał oświadczenie odnoszące się do swojej wypowiedzi podczas II sesji RPK w dniu 28 lutego 2023 roku, mające związek z darowizną przeznaczoną dla dzieci – uchodźców z Ukrainy.

Oświadczenie radnego stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 9

  Głos w dyskusji zabrał: Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

            Radna, p. Joanna Walaszczyk odczytała wniosek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” o natychmiastową kontrolę kwestii darowizn pieniędzy dla dzieci - uchodźców z Ukrainy  przez stałe komisje Rady Powiatu Kłodzkiego tj. Komisję Rewizyjną oraz Komisję Budżetu i Finansów.

           Radna, p. Krystyna Śliwińska odczytała pisemną interpelację z dnia 29 marca 2023 roku dotyczącą przekazania dokumentacji i informacji związanych ze środkami finansowymi przyjętymi do budżetu powiatu jako darowizn od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy przebywających w DWD w Dusznikach- Zdroju.

           Głos w dyskusji zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Borysław Zatoka, Wicestarosta Kłodzki, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Anita Piszko, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Tomasz Nowicki.

12. Sprawy różne. (11:59:00)

       Brak głosów w dyskusji.

 

13. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:00:00)

     Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 10.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 11.

         Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.                                         

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                           Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowały:                                                                                             

Marta Paprocka  i Diana Zając                                                                                                           

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja PDF z podpisami:

PDFProtokół nr III.23 z III sesji RPK w dniu 29 marca 2023 roku.pdf (599,12KB)