Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 30.05.2023, g. 10:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
 4. 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok:
  1. a. przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  2. b. debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  3. c. opinie komisji w zakresie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  4. d. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr V/1).
 5. 5. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok:
  1. a. przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  2. b. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  3. c. przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok
  4. d. zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.,
  5. e. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  6. f. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
  7. g. przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  8. h. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  9. i. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
  10. j. debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,
  11. k. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk nr V/2),
  12. l. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk nr V/3).
 6. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr V/4),
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/5),
  3. c. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr V/6)
  4. d. pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr V/7)
  5. e. zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (druk nr V/8)
  6. f. przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025" (druk nr V/9)
  7. g. zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/10).
 7. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli.
 8. 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 9. 9. Interpelacje i pytania radnych.
 10. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.