Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - IV sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku

Protokół nr IV/23

z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 26 kwietnia 2023 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 26-04-2023 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

8. Małgorzata Kanecka

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Jarosław Przybył

17. Ewelina Ptak

18. Krystyna Śliwińska

19. Joanna Walaszczyk

20. Borysław Zatoka

21. Tadeusz Zieliński

22. Maciej Awiżeń

23. Jolanta Walkiewicz

 

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:01)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

1. Tomasz Nowicki

 

2. Ustalenie porządku obrad. (10:03:00)

Nastąpiła zmiana kworum (10:09)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

  1. Józef Kołt

      Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady IV sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

                              ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

                           ZAŁĄCZNIK 2

Porządek obrad IV sesji:

1.            Otwarcie sesji.

2.            Ustalenie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4.            Sprawozdanie za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej), w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu  Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023:

a)            rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr IV/1),

5.            Informacja o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 za 2022 rok:

a)            rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok (druk nr IV/2),

6.            Ocena za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025:

a)            rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025

(druk nr IV/3).

7.            Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2022 rok.

8.            Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego.

9.            Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a)            zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IV/4),

b)           zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/5),

c)            określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego „Zakładu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego (druk nr IV/6),

d)           przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr IV/7).

10.          Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/43/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego, w tym realizacja przewozów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) za rok 2022, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2023 roku.

11.          Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego podjętych w I kwartale 2023 roku.

12.          Interpelacje i pytania radnych.

13.          Wnioski i oświadczenia radnych.

14.          Sprawy różne.

15.          Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

    Przewodniczący Rady poinformował o piśmie Zarządu Powiatu Kłodzkiego dotyczące wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji – jako pkt. 9e) - projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska poparcia dotychczasowych wystąpień organizacji rolniczych mających na celu zwrócenie uwagi na temat coraz trudniejszej sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce, w tym na terenie powiatu kłodzkiego.

    Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Adam Łącki.

Głosowanie w sprawie:

    Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przyjęcia stanowiska poparcia dotychczasowych wystąpień organizacji rolniczych mających na celu zwrócenie uwagi na temat coraz trudniejszej sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce, w tym na terenie powiatu kłodzkiego- jako pkt. 9 e) (10:13)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(5):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że porządek obrad został poszerzony o pkt. 9 e).

 

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:15:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:16)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z III sesji został przyjęty.

 

4. Sprawozdanie za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej), w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025: (10:16:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr IV/1), (10:16:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej (druk nr IV/1), (10:18)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

         Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/17/2023 - załącznik nr 3

 

5. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 za 2022 rok: (10:18:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok (druk nr IV/2), (10:18:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok (druk nr IV/2), (10:19)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Robert Duma, Ryszard Niebieszczański, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/18/2023 - załącznik nr 4

 

6. Ocena za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025: (10:20:00)

a) rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 (druk nr IV/3). (10:20:00)

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2022 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 (druk nr IV/3). (10:21)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Robert Duma, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Waldemar Bicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Joanna Walaszczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/19/2023 - załącznik nr 5

 

7. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2022 rok. (10:21:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

8. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego. (10:22:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:23:00)

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IV/4), (10:23:00)

     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IV/4), (10:24)

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Jarosław Przybył, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/20/2023 - załącznik nr 6

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IV/5), (10:24:00)

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  IV/5), (10:25)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Jacek Hecht, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/21/2023 - załącznik nr 7

 

c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego "Zakładu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego (druk nr IV/6), (10:25:00)

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego "Zakładu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego (druk nr IV/6), (10:27)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(22):

Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Waldemar Bicz, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/22/2023 - załącznik nr 8

 

d) przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr IV/7). (10:27:00)

     Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych (druk nr IV/7). (10:29)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sławomir Karwowski, Paweł Szafran

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/23/2023 - załącznik nr 9

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po przerwie.

 

e) w sprawie przyjęcia stanowiska poparcia dotychczasowych wystąpień organizacji rolniczych mających na celu zwrócenie uwagi na temat coraz trudniejszej sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce, w tym na terenie powiatu kłodzkiego (10:29:00)

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

     Głos w dyskusji zabrali: Radny, p. Józef Kołt, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Jacek Hecht, Radna, p. Ewelina Ptak, Radny, p. Adam Łącki. Radny, p. Tomasz Nowicki, Radny, p. Ryszard Niebieszczański, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska poparcia dotychczasowych wystąpień organizacji rolniczych mających na celu zwrócenie uwagi na temat coraz trudniejszej sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce, w tym na terenie powiatu kłodzkiego (11:31)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny p. Adam Łącki poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Grzegorz Kuzak, Ewelina Ptak, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7):

Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IV/24/2023 - załącznik nr 10

 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/43/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego, w tym realizacja przewozów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) za rok 2022, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2023 roku. (11:32:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań oraz informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego podjętych w I kwartale 2023 roku. (11:33:00)

Brak głosów w dyskusji.

12. Interpelacje i pytania radnych. (11:34:00)

  Radny, p. Józef Kołt odczytał pisemną interpelację w sprawie aktualnego stanu technicznego dróg powiatowych i towarzyszącej im infrastruktury drogowej (drogi nr 3365D, 3328D, 3264D).

  Radna, p. Joanna Walaszczyk odczytała stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - wniosek o natychmiastową kontrolę kwestii darowizn pieniędzy dla dzieci - uchodźców z Ukrainy przez stałe komisje Rady Powiatu Kłodzkiego tj. Komisję Rewizyjną oraz Komisję Budżetu i Finansów.

      Ponadto głos w dyskusji zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kłodzku, p. Jolanta Mikrut- Musiał, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Etatowy Członek Zarządu. P. Piotr Marchewka.

 

13. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:45:00)

   Głos zabrał radny, p. Borysław Zatoka.

 

14. Sprawy różne. (11:47:00)

   Brak głosów w dyskusji.

 

15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (11:48:00)

     Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 11.

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 12.

        

Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.                 

 

Protokołowały:                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Diana Zając                                                                                                       Zbigniew Łopusiewicz

Sporządziła:

Diana Zając

Wersja PDF z podpisami:

PDFProtokół nr IV.23 z IV sesji RPK w dniu 26 kwietnia 2023 roku.pdf (869,37KB)