Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku

Protokół nr V/23

z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 maja 2023 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 30-05-2023 o godz. 10:31, a zakończono o godz. 15:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

8. Małgorzata Kanecka

9. Sławomir Karwowski

10. Józef Kołt

11. Grzegorz Kuzak

12. Adam Łącki

13. Zbigniew Łopusiewicz

14. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

15. Piotr Marchewka

16. Ryszard Niebieszczański

17. Anita Piszko

18. Jarosław Przybył

19. Paweł Szafran

20. Krystyna Śliwińska

21. Joanna Walaszczyk

22. Tadeusz Zieliński

23. Maciej Awiżeń

24. Tomasz Nowicki

25. Jolanta Walkiewicz

1. Otwarcie sesji. (10:31:00)

      Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady V sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

                                                            ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

                                                            ZAŁĄCZNIK 2

2. Ustalenie porządku obrad. (10:32:00)

Porządek obrad V sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok:

 • przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • opinie komisji w zakresie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania.

 5. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu       Kłodzkiego za 2022 rok:

 • przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
 • przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok,
 • rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia i realizacji polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025" (druk nr V/4)

b) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr V/5),

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/6),

d) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr V/7)

e) pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk  nr  V/8)

f) zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (druk nr V/9)

g) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/10)

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

9. Interpelacje i pytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Kłodzkiemu, p. Maciejowi Awiżeniowi.

     Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń zwrócił się z prośbą o zamianę pkt. porządku obrad poprzez procedowanie w pierwszej kolejności pkt. 6f) – w sprawie przyjęcia i realizacji polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025" do pkt 6a).

Głosowanie w sprawie:

Wniosek o zmianę w porządku obrad -przesunięcie projektu uchwały z pkt 6f) do punktu 6a) (10:34)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Joanna Walaszczyk, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk – Kryniecka,

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Borysław Zatoka, Ewelina Ptak

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że porządek obrad został zmieniony wg powyższego.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku. (10:35:00)

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 kwietnia 2023 roku. (10:35)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Robert Duma, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z IV sesji został przyjęty.

 

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok: (10:36:00)

a) przedstawienie pod debatę Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (10:36:00)

    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że raport ten uwzględnia wszystkie uwagi, które były poruszane podczas ubiegłorocznej sesji, na której było uchwalane wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Poinformował również, że zgodnie z przepisami mieszkańcy mogą zgłaszać się do debaty i jednocześnie poinformował, że nie wpłynął wniosek od mieszkańców.

Nastąpiła zmiana kworum (10:46)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

1. Ewelina Ptak

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (11:04:00)

Nastąpiła zmiana kworum (11:43)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Sesję opuścili radni:

1. Robert Duma

    Głos w dyskusji nad Raportem o stanie powiatu za rok 2022 zabrali: p. Marek Mazurkiewicz, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Ewelina Ptak, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

c) opinie komisji w zakresie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (12:23:00)

    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego poinformował, że wszystkie komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

d)  rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr V/1). (12:23:00)

Przewodniczący Rady – spytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie imienne nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania (druk nr V/1). (12:25)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Ewelina Ptak poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Ewelina Ptak

PRZECIW(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/25/2023 - załącznik nr 3

 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok: (12:54:00)

    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- poinformował, że w ramach materiałów dotyczących wykonania budżetu i absolutorium za 2022 rok radnym przedstawione zostały poszczególne dokumenty:

a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (12:54:00)

b) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (13:23:00)

c) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (13:23:00)

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r., (13:23:00)

e) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (13:23:00)

f) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego, (13:23:00)

g) przedstawienie opinii pozostałych komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (13:23:00)

h) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (13:23:00)

i) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok, (13:23:00)

j) debata nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok w świetle przedstawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej, (13:24:00)

    Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oddał głos Staroście Kłodzkiemu, który przedstawił krótką prezentację w zakresie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok.

     Radna, p. Joanna Walaszczyk odczytała pisemną interpelację Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2023 roku dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

        Głos w debacie nad wykonaniem budżetu Powiatu Kłodzkiego zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Mariusz Borcz, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk.

k) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk nr V/2), (14:01:00)

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk nr V/2) (14:02)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Ewelina Ptak poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Sławomir Karwowski, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Ewelina Ptak

PRZECIW(5):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Joanna Walaszczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/26/2022 - załącznik nr 4

l) rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk nr V/3). (14:03:00)

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok (druk nr V/3) (14:04)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Ewelina Ptak poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak

PRZECIW(5):

Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 5 radnych głosowało przeciw. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/27/2022 - załącznik nr 5

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (14:05:00)

 

a) przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025" (druk nr V/4) (14:05:00)

     Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Wicestarosta, p.  Małgorzata – Jędrzejewska – Skrzypczyk, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Adam Łącki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025" (druk nr V/4) (14:36)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Ewelina Ptak poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Adam Łącki, Ryszard Niebieszczański, Waldemar Bicz, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Jacek Hecht, Ewelina Ptak

PRZECIW(4):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Mariusz Borcz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 4 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/28/2022 - załącznik nr 6

 

b) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr V/5), (14:37:00)

     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr V/5), (14:38)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Ewelina Ptak poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(21):

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Waldemar Bicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Agnieszka Mandryk – Kryniecka, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/29/2023 - załącznik nr 7

 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/6), (14:38:00)

       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/6), (14:39)

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Ewelina Ptak poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Borysław Zatoka

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/30/2023 - załącznik nr 8

Nastąpiła zmiana quorum (14:40:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 26

Do sesji dołączyli radni:

 1. Borysław Zatoka

 

d) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr V/7) (14:40:00)

     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Głos zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Skarbnik Powiatu, p. Henryka Popiel.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr V/7) (14:42)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Ewelina Ptak oraz Borysław Zatoka poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Duma

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/31/2023 - załącznik nr 9

 

e) pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr V/8) (14:42:00)

    Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr V/8) (14:44)

    Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Ewelina Ptak, Borysław Zatoka orasz Waldemar Bicz poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(26):

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Maciej Awiżeń, Józef Kołt, Anita Piszko, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Jarosław Przybył, Ryszard Niebieszczański, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka, Waldemar Bicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Robert Duma

   Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/32/2023 - załącznik nr 10

 

f) zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku (druk nr V/9) (14:44:00)

     Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych (druk nr V/9) (14:45)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Ewelina Ptak oraz Borysław Zatoka poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Sławomir Karwowski, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Waldemar Bicz, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Adam Łącki

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/33/2023 - załącznik nr 11

 

g) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/10) (14:46:00)

      Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Kłodzkiego (druk nr V/10) (14:47)

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni p. Ewelina Ptak oraz Borysław Zatoka poinformowali, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz, Józef Kołt, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Robert Duma, Adam Łącki

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr V/34/2023 - załącznik nr 12

 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli. (14:47:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. (14:48:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

9. Interpelacje i pytania radnych. (14:49:00)

   Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

      Głos zabrali: Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Józef Kołt, Radna p. Joanna Walaszczyk.

      Odpowiedzi udzielili: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Wicestarosta, p. Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (15:07:00)

    Głos zabrał radny, p. Borysław Zatoka.

 

11. Sprawy różne. (15:07:00)

Przewodniczący Rady poinformował o pismach:

       1) Radnych: p. Jacka Hechta i p. Sławomira Karwowskiego z dotyczących rezygnacji z pracy w Klubie Inicjatywa dla Powiatu Kłodzkiego,

     2) Przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej, p. Macieja Awiżenia o przystąpieniu do Klubu radnych: P. Anity Piszko i Jolanty Walkiewicz.

     Ponadto głos w sprawach różnych zabrali:  Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, Sławomir Karwowski, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

 

12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (15:15:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 13.

 

  Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 14.

         Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

Na tym protokół zakończono.

                                             

Protokołowały:                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka                                                                                                         Zbigniew Łopusiewicz

Diana Zając                                                                                                   

Sporządziła:

Diana Zając

 Wersja PDF z podpisami:

PDFProtokół nr V.23 z V sesji RPK w dniu 30 maja 2023 roku.pdf (965,20KB)