Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAiB.6740.14.20.2023

Informacja Starosty Kłodzkiego

Starosta Kłodzki działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ) podaje do publicznej wiadomości informację  o  wydanej decyzji nr 30/XIV/B/2023 z dnia 27.07.2023 Starosty Kłodzkiego dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego  i udzielenia pozwolenia na:

Modernizację i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie w tym: budowa budynku zaplecza campingu - budynek sanitarny, budowa budynku socjalnego dla ratowników, remont budynku A (pawilon wejściowy administracyjno-mieszkalny), przebudowa z rozbudową budynku B (przebieralnia z sanitariatami), remont budynku C (budynek obsługi pola namiotowego), rozbudowa budynku D (magazyn sprzętu), budowa pola biwakowego, budowa pola dla przyczep campingowych i kamperów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury, na działkach 3/2, 279/1, 287/75, 279/76, 279/77, 279/82, jednostka ewid.: Stronie Śląskie - obszar wiejski, obręb Stara Morawa

Uprzejmie informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pod adresem: https:// http://bip.powiat.klodzko.pl, w zakładce „Informacje o środowisku –Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Architektury i Budownictwa”, od dnia 03,08.2023r. lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu (74) 8657545.

Pouczenie

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

W myśl art. 72 ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ), udostępnienie dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 6, następuje zgodnie z przepisami działu II

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w  art. 86g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

W załączeniu decyzja pozwolenia na budowę

PDFDecyzja - ZPAiB.6740.14.20.2023.pdf (351,42KB)