Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2021-01-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-08.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-02-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Monika Garbowicz, m.garbowicz@powiat.klodzko.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 865 75 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie zawiera:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Starosty Kłodzkiego:

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
Tel.: +48748657523
Faks: +48748673232
E-mail:
Strona internetowa: powiat.klodzko.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek starostwa przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku

Na parkingu przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe  dla osób ze szczególnymi potrzebami pomalowane w kolorze niebieskim z białą kopertą,  oznaczone znakiem pionowym. Dostęp do budynku możliwy jest przy użyciu platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu. Platforma dla osób niepełnosprawnych ułatwia przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami na parter budynku, gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.  Biuro Obsługi Klienta jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W bezpośrednim sąsiedztwie Biura Obsługi Klienta znajduje się „ciche pomieszczenie” dedykowane do obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami, dostępne bez barier architektonicznych.  Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W głównym ciągu komunikacyjnym budynku na I piętrze znajduje się materac ewakuacyjny  pozwalający  na szybką i bezpieczną ewakuację wszystkich osób , szczególnie z niepełnosprawnościami, które mają problem z poruszaniem się.

Na parterze w pobliżu Biura Obsługi Klienta zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń za pomocą  Tyfloplanu.

W Biurze Obsługi Klienta zamontowano Pętlę indukcyjną stanowiskową, która pozwala na redukcję szumu, hałasu tak aby osoba słabosłysząca miała lepszy komfort słyszenia  rozmowy z urzędnikiem.

 W pobliżu Biura  Obsługi Klienta  w czerwonej skrzynce na ścianie znajduje się Defibrylator AED  oraz resuscytator AMBU - zestaw do wentylacji zastępczej. Sprzęt umożliwia ratowanie życia ludzkiego w sytuacji jego zagrożenia.

Budynek starostwa  przy ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku

Na parkingu przed budynkiem znajdują się 4 miejsca parkingowe  dla osób ze szczególnymi potrzebami pomalowane w kolorze niebieskim z białą kopertą, również oznaczone znakiem pionowym.

Zamontowany   przy głównym wejściu do budynku  system TOTUPOINT pozwoli osobie z niepełnosprawnością wzrokową (posiadającą w telefonie darmową aplikację Totupoint)  na zlokalizowanie budynku jak również zorientowanie się w rozmieszczeniu pomieszczeń , głównie  pomieszczenia Biura Obsługi Klienta, jednocześnie sprawi, że publiczna przestrzeń staje się bardziej bezpieczna dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do budynku i pomieszczeń wewnątrz pozbawiony jest progów. Budynek wyposażony jest w windę  z dostępem do wszystkich kondygnacji. Biuro Obsługi Klienta – Punkt podawczy znajdujący się na parterze budynku dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zamontowana jest tutaj  Pętla indukcyjna  stanowiskowa. Jak również dostępna jest  w budynku Pętla indukcyjna przenośna, wykorzystywana zależnie od potrzeb.  

Pętlę indukcyjną stanowiskową posiada również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Biuro Obsługi Klienta.

Umieszczenie na każdym piętrze Tyfloplanów oraz ścieżek kierunkowych i pół uwagi pozwoli na zorientowanie się w położeniu pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych dla osób  z niepełnosprawnością wzrokową.

W celu lepszego zorientowania się w przestrzeni starostwa osobie z niepełnosprawnością wzrokową zamontowano nakładki na poręcze oraz zastosowano oznakowanie tabliczek przydrzwiowych w alfabecie Braille'a

Na drugim piętrze po obu stronach klatek schodowych zamontowano materace ewakuacyjne pozwalające  na szybką i bezpieczną ewakuację  osób , szczególnie z niepełnosprawnościami, które mają problem z poruszaniem się.

Na każdej kondygnacji (parter, pierwsze i drugie  piętro) znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w których  dostępne są zestawy alarmowo – przywoławcze, pozwalające na wezwanie pomocy  Dodatkowo w toalecie na parterze znajduje się przewijak dla małych dzieci.

 W Biurze Obsługi Klienta dostępne są ramki do podpisu  ułatwiające  podpisywanie dokumentów osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Budynek starostwa przy ul. Sienkiewicza 6 w Bystrzycy Kłodzkiej

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Przy schodach przed głównym wejściem znajduje się dzwonek przywołujący pracownika do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Budynek starostwa przy ul. Niepodległości  6-8 w Nowej Rudzie

Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku ze swobodnym dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W  budynku  Starostwa ul. Okrzei 1 w Kłodzku oraz budynku Starostwa ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku  jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi na 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Szczegółowe informacje na podstronie Tłumacz języka migowego.