Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Etap 2: Weryfikacja

WYNIKI WERYFIKACJI ----> PDFBO 2024 wyniki weryfikacji.pdf (348,75KB)

Formularze z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej oraz ocenie przez Zespół Weryfikacyjny w oparciu m.in. o następujące kryteria:
1) zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza i listy poparcia,
2) ocena realności przedstawionych kosztów realizacji zadania,
3) ocena wykonalności technicznej zadania,
4) zgodność zgłoszonego zadania z obowiązującymi w gminach miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
5) zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa miejscowego.

W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera niezbędnych informacji i załączników, przekracza dostępną pulę środków lub też kalkulacja kosztów realizacji zadania budzi zastrzeżenia, wnioskujący składający formularz zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu, w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zawiadomienia. Wniosek nie może być korygowany więcej niż raz.

Odrzucone będą propozycje zadań, które wpłynęły po terminie, zostały złożone na niewłaściwym formularzu, zgłoszenia dokonała osoba nieuprawniona, brak jest załączonej listy poparcia lub brak wystarczającej liczby osób popierających dane zadanie oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 1) - 4) w/w.

Wyniki weryfikacji podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.