Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 czerwca 2023 roku

Protokół nr VI/23

z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 28 czerwca 2023 roku

 

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 28-06-2023 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Robert Duma

5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

6. Małgorzata Kanecka

7. Grzegorz Kuzak

8. Adam Łącki

9. Zbigniew Łopusiewicz

10. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

11. Piotr Marchewka

12. Ryszard Niebieszczański

13. Anita Piszko

14. Ewelina Ptak

15. Paweł Szafran

16. Krystyna Śliwińska

17. Joanna Walaszczyk

18. Borysław Zatoka

19. Tadeusz Zieliński

20. Maciej Awiżeń

21. Tomasz Nowicki

 

1. Otwarcie sesji. 10:00:00

 

      Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady VI sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 21 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

                ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

               ZAŁĄCZNIK 2

2. Ustalenie porządku obrad. 10:01:00

 

Porządek obrad VI sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku:
  • rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2022 (druk nr VI/1).
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VI/2),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/3),
  • pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (była wojewódzka nr 380) – Gmina Nowa Ruda (druk nr VI/4),
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek Zdrój (druk nr VI/5),
  • nadania Biernackiemu Markowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/6),
  • nadania Bróż Grażynie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego(druk nr VI/7),
  • nadania Florowskiemu Janowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/8),
  • nadania Franczukowskiemu Zbigniewowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/9),
  • nadania Kociánovi Miroslavovi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/10),
  • nadania Kocińskiemu Andrzejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/11),
  • nadania Korbas Barbarze Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/12),
  • nadania Kozakowskiemu Witoldowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/13),
  • nadania Michnikowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/14),
  • nadania Mirskiej Zofii Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/15),
  • nadania Piątkowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/16),
  • nadania Ptakowi Marianowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/17),
  • nadania Štefekovi Jaroslavovi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/18),
  • nadania Szatanowi Kazimierzowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/19),
  • nadania Tambor Bernadecie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/20),
  • nadania Załuskiemu Waldemarowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/21),
  • nadania Zespołowi Ludowemu Siekiereczki Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/22),
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku. 10:01:00

 

Nie było uwag do protokołu.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 maja 2023 roku. godz.10:04

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radna p. Ewelina Ptak poinformowała, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA - 21:

Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Michał Cisakowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Ewelina Ptak

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 6:

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z V sesji został przyjęty.

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: 10:05:00

 

a. rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2022 rok (druk nr VI/1), 10:05:00

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2022 rok (druk nr VI/1), godz. 10:06

Wyniki imienne:

ZA - 17:

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Adam Łącki, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 4:

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 6:

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Józef Kołt, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/35/2023 - załącznik nr 3

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 10:06:00

 

a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VI/2) 10:06:00

    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

    Głos w podejmowanej uchwale zabrał Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

Nastąpiła zmiana kworum godz. 10:07

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 22

Do sesji dołączyli radni:

1. Józef Kołt

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VI/2)  godz. 10:08

Wyniki imienne:

ZA- 22:

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Adam Łącki, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 5:

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/36/2023 - załącznik nr 4

 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/3) 10:09:00

 

       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  VI/3), godz. 10:09

Wyniki imienne:

ZA - 22:

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Robert Duma, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 5:

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VI/37/2023 - załącznik nr 5

 

c. pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (była wojewódzka nr 380) – Gmina Nowa Ruda (druk nr VI/4) 10:10:00

 

     Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (była wojewódzka nr 380) – Gmina Nowa Ruda  (druk nr VI/4) godz. 10:11

 

Wyniki imienne:

ZA - 16:

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Mariusz Borcz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski

 

PRZECIW - 3:

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 3:

Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 5:

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

 

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 16 radnych głosowało za, 3 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VI/38/2023 - załącznik nr 6

 

d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek Zdrój (druk nr VI/5), 10:12:00

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

    Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek Zdrój (druk nr VI/5),  godz. 10:13

 

Wyniki imienne:

ZA- 22:

Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Paweł Szafran, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 5:

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

   Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/39/2023 - załącznik nr 7

e. nadania Biernackiemu Markowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/6), 10:13:00

 

   Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

    Nikt nie zabrał głosu.

 

Nastąpiła zmiana kworum godz. 10:07

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 21

Sesje opuścili radni:

1. Waldemar Bicz

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Biernackiemu Markowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:17

 

Wyniki imienne:

ZA- 20:

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Józef Kołt

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/40/2023 - załącznik nr 8

 

f. nadania Bróż Grażynie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego(druk nr VI/7), (10:17:00)

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Bróż Grażynie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:18

 

Wyniki imienne:

ZA -18:

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Robert Duma, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 2:

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/41/2023 - załącznik nr 9

 

g. nadania Florowskiemu Janowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/8), (10:18:00)

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Florowskiemu Janowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:19

 

Wyniki imienne:

ZA- 19:

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Paweł Szafran

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/42/2023 - załącznik nr 10

 

h. nadania Franczukowskiemu Zbigniewowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/9), (10:20:00)

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie Uchwały w sprawie nadania Franczukowskiemu Zbigniewowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego  godz. 10:21

 

Wyniki imienne:

ZA- 18:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Paweł Szafran, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

 

PRZECIW- 1:

Borysław Zatoka

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VI/43/2023 - załącznik nr 11

 

i. nadania Kociánowi Miroslavowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/10), 10:21:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kociánowi Miroslavowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:22

 

Wyniki imienne:

ZA- 20:

Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Paweł Szafran, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Józef Kołt

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 6:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VI/44/2023 - załącznik nr 12

j. nadania Kocińskiemu Andrzejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/11), 10:22:00

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kocińskiemu Andrzejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:23

 

Wyniki imienne:

ZA- 18:

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Ewelina Ptak, Małgorzata Kanecka, Ryszard Niebieszczański, Paweł Szafran, Anita Piszko

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 2:

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

 

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VI/45/2023 - załącznik nr 13

 

k. nadania Korbas Barbarze Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/12), 10:24:00

 

    Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Korbas Barbarze Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:25

 

Wyniki imienne:

ZA- 17:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Adam Łącki, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 3:

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/46/2023 - załącznik nr 14

 

l. nadania Kozakowskiemu Witoldowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/13), 10:25:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kozakowskiemu Witoldowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:26

 

Wyniki imienne:

ZA- 21:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Paweł Szafran, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Borysław Zatoka

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 6:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/47/2023 - załącznik nr 15

 

m. nadania Michnikowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/14), 10:26:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Michnikowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:27

 

Wyniki imienne:

ZA- 17:

Michał Cisakowski, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Paweł Szafran, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 2:

Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 8:

Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/48/2023 - załącznik nr 16

 

n. nadania Mirskiej Zofii Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/15), 10:28:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirskiej Zofii Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:29

 

Wyniki imienne:

ZA- 18:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 2:

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/49/2023 - załącznik nr 17

 

o. nadania Piątkowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/16), 10:30:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Piątkowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:31

 

Wyniki imienne:

ZA- 18:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 1:

Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 8:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 18 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/50/2023 - załącznik nr 18

 

p. nadania Ptak Marianowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/17), 10:31:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ptakowi Marianowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:32

 

Wyniki imienne:

ZA- 17:

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Paweł Szafran, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 2:

Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 8:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/51/2023 - załącznik nr 19

 

q. nadania Štefkovi Jaroslavi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/18), 10:32:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Štefkovi Jaroslavovi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:33

 

Wyniki imienne:

ZA - 20:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Józef Kołt, Adam Łącki, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Krystyna Śliwińska

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/52/2023 - załącznik nr 20

 

r. nadania Szatanowi Kazimierzowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/19), 10:34:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szatanowi Kazimierzowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:35

 

Wyniki imienne:

ZA- 17:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Józef Kołt, Paweł Szafran, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Anita Piszko, Piotr Marchewka, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 2:

Krystyna Śliwińska, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 8:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 17 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/53/2023 - załącznik nr 21

 

s. nadania Tambor Bernadecie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/20), 10:35:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tambor Bernadecie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:36

 

Wyniki imienne:

ZA - 19:

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Michał Cisakowski, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Marek Mazurkiewicz, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Tomasz Nowicki

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 19 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/54/2023 - załącznik nr 22

 

t. nadania Załuskiemu Waldemarowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/21), 10:37:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Załuskiemu Waldemarowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:37

 

Wyniki imienne:

ZA- 16:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Robert Duma, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Adam Łącki, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 2:

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 9:

Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

    Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 16 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/55/2023 - załącznik nr 23

 

u. nadania Zespołowi Ludowemu Siekiereczki Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VI/22). 10:38:00

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Ludowemu Siekiereczki Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego godz. 10:39

 

Wyniki imienne:

ZA- 20:

Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Józef Kołt, Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Małgorzata Kanecka

 

PRZECIW- 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 7:

Waldemar Bicz, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 20 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VI/56/2023 - załącznik nr 24

 

 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. 10:39:00

 

Brak głosów w dyskusji.

 

7. Interpelacje i pytania radnych. 10:40:00

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

 

Brak głosów w dyskusji.

 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 10:40:00

 

Głos w dyskusji zabrała Radna, p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń.

 

9. Sprawy różne. 10:41:00

 

     W sprawach różnych głos zabrali: Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Józef Kołt, Radna, p. Ewelina Ptak.

 

    Przewodniczący Rady sesji uczcił minutą ciszy, pamięć zmarłego Krzysztofa Baldego - Starosty Kłodzkiego w latach 2007-2010.

 

10. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. 10:58:00

 

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu- załącznik nr 25.

 

  Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 26.

 

         Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.

                                               

 

 

Protokołowały:                                                                                     Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Diana Zając                                                                                                       Zbigniew Łopusiewicz

Sporządziła:

Diana Zając

 

 

Wersja PDF z podpisami:

 

PDFProtokół nr VI.23 z VI sesji RPK w dniu 28 czerwca 2023 roku.pdf (1,00MB)