Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - VIII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 sierpnia 2023 roku

Protokół nr VIII/23

z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 30 sierpnia 2023 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 30-08-2023 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:03 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 24 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Waldemar Bicz

3. Mariusz Borcz

4. Michał Cisakowski

5. Robert Duma

6. Jacek Hecht

7. Małgorzata Kanecka

8. Sławomir Karwowski

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Jarosław Przybył

17. Ewelina Ptak

18. Paweł Szafran

19. Krystyna Śliwińska

20. Joanna Walaszczyk

21. Tadeusz Zieliński

22. Maciej Awiżeń

23. Tomasz Nowicki

24. Jolanta Walkiewicz

 

1. Otwarcie sesji. (10:00:00)

 

Nastąpiła zmiana kworum (10:05)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

 

Do sesji dołączyli radni:

1. Józef Kołt

Nastąpiła zmiana kworum (10:07)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 26

 

Do sesji dołączyli radni:

1. Borysław Zatoka

 

      Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady VIII sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 26 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

                ZAŁĄCZNIK 1

 

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

               ZAŁĄCZNIK 2

2. Ustalenie porządku obrad. (10:12:00)

 

Porządek obrad VIII sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z VI i VII- nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Przygotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki do rozpoczęcia roku

szkolnego.

5. Rozpatrzenie projektów uchwal oraz podjęcie uchwal w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VIII/1),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe] Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2),

c) oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku (druk nr VIII/3),

d) ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr VIII/4),

e) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (druk nr VIII/5),

f) uchylenia uchwały nr IV/22/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe] Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego (druk nr VIII/6),

g) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłodzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr VIII/7),

h) pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/8)

i) przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2024 rok (druk nr VIII/9)

j) utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego i nadania jej statutu (druk nr VIII/10),

k) rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2023 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VIII/11)

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2023 roku.

7. Interpelacje i pytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

3. Przyjęcie protokołów z VI i VII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:12:00)

 

Nie było uwag do protokołów.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 czerwca 2023 roku. Godz. 10:15

 

     Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Anita Piszko, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak oraz Borysław Zatoka poinformowali, że oddają głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Tadeusz Zieliński, Krystyna Śliwińska, Robert Duma, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Ewelina Ptak, Borysław Zatoka

PRZECIW - 0

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 0

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że protokół z VI sesji został przyjęty.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VII (nadzwyczajnej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 14 lipca 2023 roku. godz. 10:17

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny, p. Borysław Zatoka poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

 

Wyniki imienne:

ZA- 25:

Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Maciej Awiżeń, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Joanna Walaszczyk, Jolanta Walkiewicz, Borysław Zatoka

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 1:

Paweł Szafran

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że protokół z VII (nadzwyczajnej) sesji został przyjęty.

 

4. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. (10:17:00)

 

    Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: (10:25:00)

 

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VIII/1) (10:25:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr VIII/1) godz. 10:26

 

       Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny, p. Borysław Zatoka poinformował, że oddaje głos „za”, radny, p. Mariusz Borcz oddaje głos „wstrzymujący”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

 

Wyniki imienne:

ZA - 21:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Małgorzata Kanecka, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Jarosław Przybył, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Anita Piszko, Paweł Szafran, Borysław Zatoka

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 5:

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/59/2023 - załącznik nr 3

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2) (10:27:00)

 

       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr VIII/2), godz. 10:28

 

Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radny, p. Borysław Zatoka poinformował, że oddaje głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

 

Wyniki imienne:

ZA - 21:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Tomasz Nowicki, Anita Piszko, Jacek Hecht, Adam Łącki, Borysław Zatoka

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 5:

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska, Józef Kołt

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 21 radnych głosowało za, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VIII/60/2023 - załącznik nr 4

 

c) oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr VIII/3) (10:28:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (druk nr VIII/3) godz. 10:29

 

Wyniki imienne:

ZA - 22:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Adam Łącki, Borysław Zatoka, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Robert Duma

PRZECIW -0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 4:

Joanna Walaszczyk, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI -1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

   Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VIII/61/2023 - załącznik nr 5

 

d) ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr VIII/4), (10:29:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (druk nr VIII/4), godz. 10:30

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Adam Łącki, Zbigniew Łopusiewicz, Maciej Awiżeń, Krystyna Śliwińska, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Michał Cisakowski, Tomasz Nowicki

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI -1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

   Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/62/2023 - załącznik nr 6

 

e) określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (druk nr VIII/5) (10:30:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowali, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

    Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok (druk nr VIII/5) godz. 10:31

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Mariusz Borcz, Piotr Marchewka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Michał Cisakowski, Józef Kołt, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Adam Łącki, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Krystyna Śliwińska

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/63/2023 - załącznik nr 7

 

f) uchylenia uchwały nr IV/22/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego ( druk nr VIII/6) (10:31:00)

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Nikt nie zabrał głosu.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/22/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kłodzkiego oraz planu finansowego podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za I półrocze danego roku budżetowego (  druk  nr  VIII/6) godz. 10:32

 

Wyniki imienne:

ZA- 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Tadeusz Zieliński, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/64/2023 - załącznik nr 8

 

g) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłodzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr VIII/7) (10:32:00)

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kłodzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr VIII/7) godz. 10:33

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Borysław Zatoka, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Robert Duma, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Krystyna Śliwińska, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Adam Łącki

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/65/2023 - załącznik nr 9

 

h) pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/8) (10:33:00)

 

     Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (druk nr VIII/8) godz. 10:34

 

Wyniki imienne:

ZA - 25:

Ryszard Niebieszczański, Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Józef Kołt, Mariusz Borcz, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Anita Piszko, Paweł Szafran, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Maciej Awiżeń, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Krystyna Śliwińska

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 1:

Zbigniew Łopusiewicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VIII/66/2023 - załącznik nr 10

 

i) przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2024 rok (druk nr VIII/9) (10:34:00)

 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na 2024 rok (druk nr VIII/9) godz. 10:35

 

Wyniki imienne:

ZA- 26:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Jarosław Przybył, Józef Kołt, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Waldemar Bicz, Ewelina Ptak, Robert Duma, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Adam Łącki, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Piotr Marchewka

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI- 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VIII/67/2023 - załącznik nr 11

j) utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu i nadania jej statutu (druk nr VIII/10) (10:35:00)

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

     Głos w dyskusji zabrali: Radna, p. Joanna Walaszczyk, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Radny, p. Marek Mazurkiewicz, Radny, p. Adam Łącki, Radny, p. Borysław Zatoka, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Sławomir Karwowski.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu i nadania jej statutu godz. 11:32

 

Wyniki imienne:

ZA - 26:

Michał Cisakowski, Joanna Walaszczyk, Ewelina Ptak, Mariusz Borcz, Małgorzata Kanecka, Borysław Zatoka, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Piotr Marchewka, Sławomir Karwowski, Adam Łącki, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Paweł Szafran, Józef Kołt, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Tadeusz Zieliński, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Jacek Hecht, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

 

PRZECIW - 0:

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 1:

Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 26 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr VIII/68/2023 - załącznik nr 12

 

k) rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2023 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VIII/11). (11:32:00)

 

Nastąpiła zmiana kworum (11:33)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

 

Sesję opuścili radni:

1. Józef Kołt

 

  Przewodniczący Rady sporządził projekt uchwały na podstawie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a następnie, na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Powiatu Kłodzkiego, przekazał go Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zaopiniowania.

     Głos w dyskusji zabrał: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, p. Krzysztof Bolisęga, Radna, p. Joanna Walaszczyk.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2023 roku na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (druk nr VIII/11 godz. 11:38

 

Wyniki imienne:

ZA - 24:

Grzegorz Kuzak, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Sławomir Karwowski, Zbigniew Łopusiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Piotr Marchewka, Waldemar Bicz, Krystyna Śliwińska

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Borysław Zatoka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt

 

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr VIII/69/2023 - załącznik nr 13

 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w I półroczu 2023 roku. (11:38:00)

Brak głosów w dyskusji.

 

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie.

 

7. Interpelacje i pytania radnych. (11:39:00)

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęła pisemna interpelacja.

    Głos zabrali: Radny, p. Sławomir Karwowski oraz Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka.

 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. (11:55:00)

 

  Radny, p. Tadeusz Zieliński odczytał pisemny wniosek dotyczący stworzenia zakładki na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Kłodzku - osób wyróżnionych Odznaką Honorową Powiatu Kłodzkiego.

   Radna, p. Joanna Walaszczyk zwróciła się z wnioskiem o udostępnienie treści apelu do parlamentarzystów ziemi kłodzkiej w sprawie ograniczenia populacji wilków oraz w sprawie regulacji odszkodowań poszkodowanym.

 

9. Sprawy różne. (11:59:00)

Głos w sprawach różnych zabrał radny, p. Borysław Zatoka.

 

10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (12:03:00)

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu

załącznik nr 14

 

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu                                       

                                                            załącznik nr 15

 

         Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.

                                             

 

Protokołowały:                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Diana Zając                                                                                                              Zbigniew Łopusiewicz

Sporządziła:

Diana Zając

 

Wersja PDF z podpisami:

PDFProtokół nr VIII.23 z VIII sesji RPK w dniu 30 sierpnia 2023 roku.pdf (853,23KB)