Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - dz. nr 12/2, AM-2, obręb 2-Drogosław

GN.6840.1.3.2019.GN3

OGŁOSZENIE

STAROSTY KŁODZKIEGO

z dnia 25.10.2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do zbycia  następującą nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Lp.

1.

2.

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 12/2, AM-2, obręb 2-Drogosław

(Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione; Wsr - grunty pod stawami; W - grunty pod rowami) 

księga wieczysta nr SW2K/00021249/6

2.

Położenie nieruchomości

Powiat Kłodzki, Miasto Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w obrzeżnej części miasta, porośnięta starodrzewem, który tworzą drzewa dębu, brzozy, modrzewia.  Kształt nieregularny, nachylony w kierunku południowym z wgłębieniem w części zachodniej. Teren częściowo podmokły. Przez teren działki przepływa strumień.  Na działce znajdują się dwa stawy.

4.

Powierzchnia nieruchomości

1,9660 ha

5.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolami: A4.U1 – teren zabudowy usługowej; A5.MN/U2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 8.KDD, 9.KDD- tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu strefy K – ochrony krajobrazu kulturowego.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

6.

Przeznaczona do:

zbycia

7.

Cena nieruchomości

740 300,00 zł  plus 23% podatku VAT (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy trzysta zł 00/100)

II.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

III.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, zamieszczeniu na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej,    w terminie od 30.10.2023 r.  do   20.11.2023 r.

Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Sporządziła: Ilona Siudak