Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - X uroczysta sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 6 października 2023 roku

Protokół nr X/23

z X sesji (uroczystej) Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 06 października 2023 roku

Uroczystą sesję uświetnił występ Zespołu Ludowego „Siekiereczki”.

 

Obrady rozpoczęto 06-10-2023 o godz. 13:28, a zakończono o godz. 15:16 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Jacek Hecht

5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

6. Małgorzata Kanecka

7. Sławomir Karwowski

8. Józef Kołt

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Piotr Marchewka

13. Ryszard Niebieszczański

14. Anita Piszko

15. Jarosław Przybył

16. Ewelina Ptak

17. Paweł Szafran

18. Krystyna Śliwińska

19. Tadeusz Zieliński

20. Maciej Awiżeń

21. Jolanta Walkiewicz

 

Listy obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 1 – 2

1. Otwarcie sesji. - 13:28:00

 

Porządek obrad X uroczystej sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przywitanie osób przybyłych na sesję.

4. Przedstawienie zasług laureatów oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego.

5. Zamkniecie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. - 13:54:00

3. Przywitanie osób przybyłych na sesję. - 13:54:00

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Pan Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady X (uroczystej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. Poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie i wprowadzenie Sztandaru Powiatu Kłodzkiego. Następnie powitał przybyłych gości, w tym Radnych Powiatu Kłodzkiego oraz laureatów Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego – osób zasłużonych dla powiatu. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 21 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Wprowadzono Sztandar Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich zgromadzonych o zajęcie miejsc.

4. Przedstawienie zasług laureatów oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego. - 13:54:00

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:26)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

 

Do sesji dołączyli radni:

1. Robert Duma

2. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

3. Borysław Zatoka

    Przewodniczący Rady – poinformował, że Rada Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 września 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu jej noszenia. Przytoczył treść § 4 rzeczonej uchwały: „Odznaka jest wyrazem szczególnego wyróżnienia, przyznawanego za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji tego powiatu w kraju i za granicą.”

                    Odbyła się ceremonia wręczenia Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego.                       

    Radny, p. Marek Mazurkiewicz prezentował kolejno zasługi osób odznaczonych. Przewodniczący Rady, p.  Zbigniew Łopusiewicz przytaczał kolejno uchwały odnoszące się do odznaczanych osób. Następnie następowało wręczenie odznaczeń oraz aktu nadania przez Starostę Kłodzkiego, p. Macieja Awiżenia, Wicestarostę Kłodzkiego, p. Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk oraz członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

 

Rada Powiatu Kłodzkiego podczas VI sesji w dniu 28 czerwca 2023 roku podjęła uchwały w sprawie:

 • nadania Biernackiemu Markowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Bróż Grażynie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Florowskiemu Janowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Franczukowskiemu Zbigniewowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Kociánovi Miroslavovi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Kocińskiemu Andrzejowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Korbas Barbarze Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Kozakowskiemu Witoldowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Michnikowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Mirskiej Zofii Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Piątkowi Bogusławowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Ptakowi Marianowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Štefkovi Jaroslavovi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Szatanowi Kazimierzowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Tambor Bernadecie Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Załuskiemu Waldemarowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,
 • nadania Zespołowi Ludowemu Siekiereczki Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego,

 

Przewodniczący Rady – po uroczystości wręczenia odznak, poprosił wszystkich o powstanie i wyprowadzenie Sztandaru Powiatu Kłodzkiego.

5. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. - 15:16:00

 

Przewodniczący Rady – zamknął obrady X (uroczystej) sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Cyfrowe nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 3

         Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                                                                                                          Zbigniew Łopusiewicz

 

Protokołowały:   

Marta Paprocka

Sporządziła:

Diana Zając                                                                                                 


Wersja pdf z podpisami:

PDFProtokół nr X.23 z X seji uroczystej RPK w dniu 06 października 2023 roku.pdf (318,65KB)