Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - IX sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 września 2023 roku

Protokół nr IX/23

z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 września 2023 roku

Informacje ogólne:

Obrady rozpoczęto 27-09-2023 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:48 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 23 członków:

1. Marek Mazurkiewicz

2. Mariusz Borcz

3. Michał Cisakowski

4. Robert Duma

5. Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

6. Małgorzata Kanecka

7. Sławomir Karwowski

8. Józef Kołt

9. Grzegorz Kuzak

10. Adam Łącki

11. Zbigniew Łopusiewicz

12. Agnieszka Mandryk - Kryniecka

13. Piotr Marchewka

14. Ryszard Niebieszczański

15. Anita Piszko

16. Ewelina Ptak

17. Paweł Szafran

18. Krystyna Śliwińska

19. Joanna Walaszczyk

20. Tadeusz Zieliński

21. Maciej Awiżeń

22. Tomasz Nowicki

23. Jolanta Walkiewicz

        Przed otwarciem sesji uroczyście wręczono stypendia "Discipulus Exemplorum" za rok szkolny 2022/2023. Z rąk Starosty Kłodzkiego, p. Macieja Awiżenia, Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, p. Zbigniewa Łopusiewicza uczniowie i absolwenci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki otrzymali rzeczone wyróżnienia.

 

Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie.

 

1. Otwarcie sesji. - 10:00:00

Nastąpiła zmiana kworum (10:03)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 24

Do sesji dołączyli radni:

1. Jacek Hecht

Nastąpiła zmiana kworum (10:07)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 25

Do sesji dołączyli radni:

  1. Borysław Zatoka

      Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz – otworzył obrady IX sesji, powitał osoby uczestniczące w sesji - radnych oraz zaproszonych gości. Oznajmił, że w sesji uczestniczy 25 radnych i stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

                ZAŁĄCZNIK 1

Lista gości uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

               ZAŁĄCZNIK 2

2. Ustalenie porządku obrad. - 10:13:00

 

Porządek obrad IX sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

4. Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 roku     oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IX/l),

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2),

c) pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (część drogi 3226D - ul. Noworudzka w Kłodzku) (druk nr IX/3),

6. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021-2022. Ocena obowiązujących zasad zawartych w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.

8. Interpelacje i pytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. - 10:13:00

Nie było uwag do protokołu.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, godz. 10:14.

      Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz poinformowali, że oddają głos „za”. Głos został uwzględniony przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA- 24:

Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Joanna Walaszczyk, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Grzegorz Kuzak, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Anita Piszko, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Adam Łącki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Tomasz Nowicki, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ- 1:

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Waldemar Bicz, Jarosław Przybył

 

      Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdził, że protokół z VIII sesji został przyjęty.

 

4. Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej. - 10:15:00

 

Brak głosów w dyskusji.

 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: - 10:16:00

 

a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IX/1) - 10:16:00

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok (druk nr IX/1), godz. 10:17.

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radne: p. Agnieszka Mandryk – Kryniecka oraz Krystyna Śliwińska poinformowały, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

 

Wyniki imienne:

ZA - 24:

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Mariusz Borcz, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Robert Duma, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Joanna Walaszczyk, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Adam Łącki, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 3:

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył

 

       Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 24 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/70/2023 - załącznik nr 3

 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr IX/2) - 10:18:00

 

       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr  IX/2) godz. 10:19.

 

        Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radne: p. Krystyna Śliwińska oraz Jolanta Walkiewicz poinformowały, że oddają głos „za”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA - 25:

Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tadeusz Zieliński, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Joanna Walaszczyk, Robert Duma, Borysław Zatoka, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki, Mariusz Borcz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Anita Piszko, Ryszard Niebieszczański, Krystyna Śliwińska, Jolanta Walkiewicz

PRZECIW - 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 0:

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Waldemar Bicz, Jarosław Przybył

 

     Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 25 radnych głosowało za. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr IX/71/2023 - załącznik nr 4

 

c) pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (część drogi 3226D - ul. Noworudzka w Kłodzku) (druk nr IX/3), - 10:19:00

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (część drogi 3226D - ul. Noworudzka w Kłodzku) (druk nr IX/3), - 10:21:00

     Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Brak głosów w dyskusji.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej (część drogi 3226D - ul. Noworudzka w Kłodzku) (druk nr IX/3), godz. 10:21

          Z przyczyn technicznych, zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego radni: p. Krystyna Śliwińska oraz radny, p. Mariusz Borcz poinformowali, że oddają głos „wstrzymujący”. Głosy zostały uwzględnione przy głosowaniu imiennym.

Wyniki imienne:

ZA- 22:

Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Małgorzata Kanecka, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Robert Duma, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Michał Cisakowski, Adam Łącki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Józef Kołt, Jacek Hecht, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka

 

PRZECIW- 0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ - 3:

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Krystyna Śliwińska.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI - 2:

Waldemar Bicz, Jarosław Przybył

   Przewodniczący Rady przedstawił wynik głosowania informując, iż 22 radnych głosowało za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr IX/72/2023 - załącznik nr 5

 

6. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021-2022. Ocena obowiązujących zasad zawartych w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego. - 10:22:00

Brak głosów w dyskusji.

 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań. - 10:23:00

Brak głosów w dyskusji.

8. Interpelacje i pytania radnych. - 10:23:00

   Przewodniczący Rady poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja.

   Radny, p. Józef Kołt odczytał pisemną interpelację dotyczącą ujęcia w budżecie powiatu na rok 2024 środków finansowych na remont drogi 3265D  - od drogi krajowej nr 33 do drogi powiatowej 3228D Bystrzyca Kłodzka – Trzebieszowice.

 

  Ponadto głos zabrał Etatowy Członek Zarządu, p. Piotr Marchewka, Radny, p. Sławomir Karwowski.

 

9. Wnioski i oświadczenia radnych. - 10:26:00

 

    Radna, p. Krystyna Śliwińska odczytała stanowisko Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Kłodzkiego, z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy.

 

Głos zabrał Radny, p. Marek Mazurkiewicz.

 

       Stanowisko Klubu Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy stanowi załącznik do protokołu

załącznik nr 6

 

Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.

Po przerwie.

 

   Głos po przerwie zabrali: Radny, p. Tomasz Nowicki, Radna, p. Krystyna Śliwińska, Starosta Kłodzki, p. Maciej Awiżeń, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Borysław Zatoka.

 

10. Sprawy różne. - 11:12:00

 

        Głos w sprawach różnych zabrali:  Radny, p. Borysław Zatoka, Radny, p. Sławomir Karwowski, Radna, p. Joanna Walaszczyk, Radny, p. Adam Łącki, Przewodniczący Rady, p. Zbigniew Łopusiewicz, Radny, p. Tomasz Nowicki, Wiceprzewodniczący Rady, p. Robert Duma, Radny, p. Marek Mazurkiewicz. 

 

11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. - 11:48:00

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku, zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

 

Imienny wykaz głosowań radnych Rady Powiatu Kłodzkiego stanowi załącznik do protokołu

załącznik nr 7

 

Cyfrowe nagranie z przebiegu sesji stanowi załącznik do protokołu                                       

             załącznik nr 8

 

         Transmisja sesji, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego.

 

Na tym protokół zakończono.                                         

 

 

Protokołowały:                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Marta Paprocka

Diana Zając                                                                                                               Zbigniew Łopusiewicz

Sporządziła:

Diana Zając

 

Wersja PDF z podpisami:

PDFProtokół nr IX.23 z IX sesji RPK w dniu 27 września 2023 roku.pdf (515,36KB)