Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie działka nr 28/2 obręb Poręba

GN.6850.2.2023.GN3

OGŁOSZENIE  STAROSTY KŁODZKIEGO

 

z dnia 4 grudnia 2023 r.  

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  użyczenie

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2023.344 t.j.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

 

  1. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do oddania w użyczenie następującą  nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

1

2

3

  1.  

 

Położenie

 

Powiat Kłodzki

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Wieś Poręba

  1.  

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

Działka nr 28/2 (AM – 1) obręb Poręba o pow. 0,3177 ha

Księga wieczysta SW1K/00091517/0

  1.  

Opis

Na nieruchomości zlokalizowany jest czynny odwiert, zbiorniki wody oraz wodociąg. W zapisach ewidencji gruntów nieruchomość  sklasyfikowana jako tereny przemysłowe, gruntu orne oraz łąki trwałe.

  1.  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie Gminie Bystrzyca Kłodzka w celu zapewnienia dostawy wody dla mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Użytkowanie zgodne z dotychczasowym.

Brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonym w dniu 28 lutego 2013 r. uchwała nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej ze zmianami jest to teren infrastruktury technicznej – obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę, ujęcia wody – orientacyjna lokalizacja, strefy ochronne komunalnych ujęć i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia.

  1.  

Nieruchomość przeznaczona do: 

Użyczenia dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na czas oznaczony tj. na okres do lat 3.

 

  1. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa i stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej   w terminie  od dnia  4 grudnia 2023 r. do dnia 27 grudnia 2023 r.