Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZPAiB.6740.1.8.2024

Informacja Starosty Kłodzkiego

Starosta Kłodzki działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 )

podaje do publicznej wiadomości

informację  o  wydanej decyzji nr 17/I/B/2024 z dnia  18.03.2024  Starosty Kłodzkiego dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego  i udzielenia pozwolenia na budowę :                                     

"Likwidację starej i budowę nowej sieci wodociągowej dla Zadania 2B.1/1. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej" w miejscowości Kłodzko, na działkach ew. nr:2/11 (AM-6), 2/12 (AM-6),2/13 (AM-6), 3/3 (AM-6), 3/2 (AM-6), 69/5 (AM-6),obręb 0012 Stadion oraz na działkach ew. nr:  2/5 (AM-9), 9/2 (AM-8), 9/5 (AM-8), 12/5 (AM-8), 12/6 (AM-8) obręb 0001 Zagórze; jednostka ewidencyjna: Kłodzko-miasto.

 

Uprzejmie informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pod adresem: https:// http://bip.powiat.klodzko.pl, w zakładce „Informacje o środowisku –Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Architektury i Budownictwa”, od dnia  20.03.2024  lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu (74) 8657545.

 

Pouczenie

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

W myśl art. 72 ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ), udostępnienie dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 6, następuje zgodnie z przepisami działu II

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w  art. 86g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 

W załączeniu decyzja pozwolenia na budowę

PDFDECYZJA ZPAiB.6740.1.8.2024.pdf (3,87MB)