Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 12 kwietnia 2024 roku

OGŁOSZENIE

Termin: 12.04.2024, g. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. Porządek obrad:
 2. 1. Otwarcie sesji.
 3. 2. Ustalenie porządku obrad.
 4. 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
 5. 4. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2023 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim- realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działalności służb, inspekcji i straży w roku 2023 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim.
 6. 5. Informacja Dyrektora "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w "Zespole Opieki Zdrowotnej„ w Kłodzku w 2024 roku oraz podsumowanie finansowania za rok 2023.
 7. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 za rok 2023:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025 za rok 2023.
 8. 7. Informacja o realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 za 2023 rok:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2023 rok.
 9. 8. Ocena za 2023 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2025:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny za 2023 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025.
 10. 9. Sprawozdanie za 2023 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej), w tym sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2023:
  1. a. rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2023 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 11. 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2023 roku rocznego planu kontroli.
 12. 11. Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z działalności w 2023 roku
 13. 12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok,
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. c. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
  4. d. określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
  5. e. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  6. f. przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.
 14. 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej w zakresie inwestycyjnym, przeprowadzonej w dniu 20 lutego 2024 roku.
 15. 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań.
 16. 15. Interpelacje i pytania radnych.
 17. 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. 17. Sprawy różne.
 19. 18. Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.