Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2023 rok

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2024.107) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Termin przedstawienia raportu o stanie powiatu określony został w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

    Rada powiatu rozpatruje Raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos oprócz radnych, również mieszkańcy. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2023 odbędzie w dniu 20 czerwca 2024r., podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.
    Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób (wzór poniżej). Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać w zgłoszeniu dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu kłodzkiego tj.: (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Do zgłoszenia powinna zostać załączona lista poparcia zawierająca imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie listy poparcia powinna być umieszczona informacja wskazująca, że osoby które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2023. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2023 tj. do dnia 19 czerwca 2024 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

1. Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2023 z załącznikami.
2. Formularz zgłoszeniowy do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2023 rok wraz z listą poparcia dla osoby, której dotyczy zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2023.

PDFRaport o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2023 rok.pdf (32,85MB)
PDFInformacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego VI kadencji podjętych w 2023 roku.pdf (7,21MB)
PDFInformacja z realizacji uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji podjętych w 2023 roku.pdf (18,81MB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2023 rok (19,88KB)