Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Powiatu Kłodzkiego

Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Powiatu Kłodzkiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Nagrania obrad będą udostępniane w serwisie internetowym Powiatu Kłodzkiego, w zakładce transmisje sesji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w zakładce Rada Powiatu- sesje.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki z siedzibą w Kłodzku, ul. Okrzei 1.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Joanną Szkutnik na adres email: .
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zasady jawności działania organów powiatu poprzez utrwalenie i transmitowanie przebiegu obrad rady powiatu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej:
  1. Strona www: https://powiat.klodzko.pl/108/9/transmisje-obrad-rady-powiatu.html
  2. BIP: https://bip.powiat.klodzko.pl/948/109/transmisje-sesji.html .
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Usunięcie wizerunku poszczególnych osób w czasie transmisji na żywo jest technicznie bardzo trudne do wykonania lub niewykonalne, zatem prawo do usunięcia (anonimizacji) nagrania w tej części, która ujawnia Pani/Pana dane osobowe (wizerunek), prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych, nie mają w tym przypadku zastosowania.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
 10. Udział w sesji nie jest Pani/Pana obowiązkiem, lecz uprawnieniem wynikającym z art. 8a ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Z kolei rejestracja obrazu i dźwięku jest obowiązkiem powiatu wynikającym z art. 15 ust. 1a tejże ustawy. W związku z tym, że jest Pani/Pan świadomy monitorowania obrazu i dźwięku, decydując się dobrowolnie na udział w sesji Rady Powiatu Kłodzkiego zobowiązany jest Pan/Pani do podania swoich danych osobowych, w tym upublicznienia wizerunku, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w obradach.
 11. Ponadto, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, przy czym obrady należy zakwalifikować jako zgromadzenie publiczne.

Informujemy ponadto, że publiczne przekazywanie na sesji dowolnych informacji o osobach fizycznych niepełniących funkcji publicznych, obecnych lub nie obecnych na sesji, lub wypowiadanie się publicznie na ich temat, może stanowić naruszenie ich prywatności oraz dobrego imienia, a w konsekwencji stanowić naruszenie ochrony (poufności) ich danych osobowych.

 


W sytuacji, gdy sesje Rady Powiatu Kłodzkiego zwołane są w trybie zdalnym, w razie chęci uczestnictwa w sesji proszę kontaktować się z Biurem Rady Powiatu- tel. 74 865 75 31.