Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu.

Podstawowym sposobem udostępniania informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku jest ich ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sposób i tryb udostępniania informacji publicznej nieudostępnionej w BIP w Starostwie Powiatowym w Kłodzku określa Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
 4. uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 1. ogłaszania informacji publicznych w BIP,
 2. udostępniania ich na wniosek,
 3. udostępniania ich w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 4. zainstalowania w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie , podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji, które rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Udostępnianie informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku następuje w drodze:

 1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku,
 2. udostępniania informacji publicznej na wniosek,
 3. wywieszenia informacji publicznych na tablicach ogłoszeniowych Starostwa,
 4. zapewnienia wstępu na sesje Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w następujący sposób :

1)  bezpośrednio w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Kłodzku,

2) przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul.  Okrzei 1,  57 – 300 Kłodzko,

3)  przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

4) poprzez platformę e PUAP – adres elektronicznej skrytki podawczej: 1.  /spklodzko/skrytka, 2. /spklodzko/SkrytkaESP

 

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej (43,50KB)
 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej (111,80KB)