Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO - wydział KTD

1. Administrator danych osobowych – Starosta Kłodzki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych – Pani Joanna Szkutnik, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, adres e-mail: , tel. 74/ 865 75 28.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o drogach publicznych.

4. Cel przetwarzania: realizacja obowiązków ustawowych Starosty wynikających z ustaw określonych w pkt 3.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: w uzasadnionych przypadkach, na wniosek, dane osobowe przekazywane są do: policji, prokuratury, sądów, organów administracji publicznej, organów administracji celno-skarbowej.

 

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 4 jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku ustawowego, określonego pkt 4 oraz przez okres zgodny z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa telefon: 22/860 70 86, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.