Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 stycznia 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad I sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (przy staroście) z działalności za rok 2020.
 4. Informacja za 2020 rok o realizacji zadań Powiatu Kłodzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki długoterminowej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz Zarządcą masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kłodzku- PMR Restrukturyzacje S.A,
  4. zmiany uchwały nr IV/21/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki,
  5. ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki,
  6. rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku,
  7. rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2021 roku na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego w okresie między sesjami, w tym informacja Starosty Kłodzkiego z wyjazdów i spotkań, a także informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego oraz uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2020 roku- według stanu na 31 grudnia 2020 roku.
 7. Interpelacje i pytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 grudnia 2020 roku.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

( - )

Zbigniew Łopusiewicz